1. Nivelisanje

Na već ranije izvedenu površinu temelja (temeljnu ploču), iscrtavaju se ivice unutrašnjih i spoljašnjih zidova. Pre početka zidanja, odnosno postavljanja prvog reda blokova, izrađuje se hidroizolacija ispod zidova kojom se sprečava prodor vlage u gornji zid i proverava se horizontalnost betonske površine.

Potpuna horizontalnost površine zidanja se postiže tako što se uglavnom postavljaju markice koje su međusobno iznivelisane. Između njih se postavlja produžni malter suvlje konsistencije radi izravnavanja.

Time se dobija osnova (+/- 0,00 kota) po celoj osnovi zidova i dobija se pregled kakva su visinska odstupanja na pojedinim mestima. Visinske tačke su osnova za izradu produžnog maltera na koji se postavlja prvi red Ytong zida.

2. Postavljanje prvog reda

Prvi red termo i pregradnih blokova uvek se postavlja na produžni malter suvlje konsistencije napravljen u razmeri cement:kreč:pesak 1:2:6, preko već ranije izvedene hidroizolacije koja se nalazi na temelju, odnosno temeljnoj ploči. Debljina sloja produžnog maltera zavisi od ravnosti površine temelja, odnosno temeljne ploče i iznosi 1-3 cm. Ukoliko se mora izraditi deblji sloj maltera, preporučuje se njegovo nanošenje u dva sloja sa jednodnevnim sušenjem.

Prvi red Ytong termo blokova počinje uvek tako da se postavlja od uglova objekta i to sa mesta gde je ostavljena armatura vertikalnih serklaža. Libelom se obavezno proverava horizontalnost postavljenog bloka u uzdužnom i poprečnom pravcu. Korekcija se izvodi pomoću Ytong gumenog čekića.

Postavljanjem suprotnog ugla dobija se pravac zida koji se tacno odredi zidarskim koncem razapetim između ova dva bloka. U tako označen prostor, između ugaonih blokova, nanosi se produžni malter na koji se zatim postavlja Ytong Termo blok projektovanih dimenzija.

3. Oblikovanje YTONG elemenata

Ytong blokovi se prilikom zidanja moraju višestruko prilagođavati dimenzijama i obliku zidova. Oblikovanje se postiže jednostavnim rezanjem Ytong ručnom testerom, a kao vođica za pravougaoni i ravan rez, koristi se ugaona ravnjača. Prilikom oblikovanja, ostaje vrlo malo Ytong otpada koji se može upotrebiti na drugom mestu konstrukcije zida.

Električnom stabilnom testerom postiže se brže i bolje oblikovanje Ytong elemenata. Bez većih napora se izrađuje element koji će se ugraditi u željeni konstruktivni deo.

Upotrebom električne stabilne kružne testere lako se izrađuju razni oblici elemenata i postiže se maksimalna preciznost. Pomoću ranije postavljenih šablona, vrlo jednostavno se izrađuju sve vrste zaobljenja.

Električna stabilna kružna testera je vrlo mobilan alat koji se brzo premešta po gradilištu. Rukovanje je jednostavno i precizno. U dogovoru sa Ytong tehničkim sektorom moguće je i iznajmljivanje Ytong stabilne kružne testere.

4. YTONG tankoslojni malter

Ytong beli tankoslojni malter je jedini tankoslojni malter koji zadovoljava zahteve gradnje Ytong sistemom. U kantu u kojoj se nalazi cista voda, sipa se iz vreće suva pripremljena smesa. Za izradu 1 kg gotovog maltera koristi se 0,26 l vode ili za celu vreću cca. 6,5 l vode.

Posle prvog mešanja mešačem postavljenim na električnu bušilicu, sačeka se 5 min. da smeša odleži. Posle isteka 5 minuta, gotova smeša se drugi put dobro promeša. Pripremljena smeša mora biti jednako izmešana i bez grudvica.

Konstrukcija, odnosno gustina gotove smeše, se proverava zidarskom mistrijom. Ytong tankoslojni beli malter se nanosi na elemente nazubljenom Ytong lopaticom u debljini 2-3 mm.

Rad u zimskim uslovima

Za pripremu maltera u zimskim uslovima primenjivati aditiv “Sika 4a” od proizvođača Sika, kao dodatak ovom malteru. Pridržavati se svih pravila za rad pri niskim temperaturama.

5. Zidanje

Za zidanje Ytong zida koristi se Ytong beli tankoslojni malter. Zbog povećanja seizmičke stabilnosti objekta, tankoslojni malter se nanosi kako na horizontalne, tako i na vertikalne dodirne površine (spojnice). Ytong tankoslojni malter se nanosi na Ytong elemente pomoću nazubljene Ytong lopatice u debljini 2-3 mm. Površina Ytong elemenata mora biti cista, čvrsta i ravna. Ovako tanak sloj maltera omogućava formiranje idealnog sloja između dva bloka čime se sprečava veći gubitak toplote tokom eksploatacije.

Tankoslojni malter se nanosi na zid u dužini cca. 2 m, čime se ostvaruje maksimalan radni učinak. Zidanje se obavlja pri temperaturi od 0°C do +25°C. U slučaju suvog i toplog vremena, preporučuje se kvašenje Ytong blokova. Za temperature ispod 0°C, Ytong tankoslojni malter pripremiti uz dodatne aditive koji se primenjuju za zimske uslove (Sika 4a) i pridržavati se opštih preporuka za rad u zimskim uslovima.

Vertikalna dodirna površina (spojnica), namaže se tankoslojnim malterom po celoj površini. Tom premazanom površinom se postiže maksimalno spajanje elemenata. Na vertikalnim spojnicama, minimalna debljina maltera iznosi takođe 2-3 mm.

Tokom zidanja, za svaki red se mora kontrolisati vertikalnost i horizontalnost zida pomoću libele. Horizontalnom kontrolom se postiže ravnost u podužnom pravcu zida.

Moguće neravnine moraju se odmah otkloniti. Svaka nepopravljena greška, prouzrokovaće neravnu površinu zida, a time povećati potrošnju Ytong tankoslojnog maltera, te smanjiti termoizolacione karakteristike zida.

Popunjavanje zidova postiže se umetanjem komada koji se jednostavno i brzo režu Ytong alatom: ručnom, električnom ili stabilnom kružnom testerom. Naravno, pre umetanja komada blokova, horizontalne i vertikalne spojnice moraju se namazati tankoslojnim malterom.

Na mestima uglova ili ukrštanja nosećih zidova, izrađuju se vertikalni serklaži. Protivpotresni blokovi se nataknu na već postavljeni armaturni koš, ili se isti postavlja u vertikalni otvor tek pošto je zid ozidan. Ako je kvadratni otvor, na bloku sa spoljne strane MORA se postaviti dodatnih 1-5 cm termoizolacije. Vertikalni otvor se zatim popunjava betonom granulacije 0-16 mm, a sve prema projektu. U slučaju kružnih preseka u otvor se ne postavlja dodatna termoizolacija, jer sam YT0NG materijal svojim termičkim karakteristikama sprečava pojavu termo mostova.

Kvalitetan objekat je rezultat kvalitetnog zidanja. Ozidane površine moraju se očistiti od viška tankoslojnog maltera posle svaka tri reda. Nepopunjene fuge ili veći otvori se “dersuju” smesom Ytong praha ostalog prilikom rezanja bloka i tankoslojnog maltera.

U postupku zidanja mogu se na površini zida (horizontalnoj fugi) pojaviti neravnine, tj. razlike u nivelaciji bloka u odnosu na susedni blok. U tom slučaju neravnine se moraju odstraniti Ytong strugalicom. Isti postupak struganja primeniti i na vertikalnim (bočnim) stranama zida.

Ytong blokovi pre ugradnje moraju biti čisti; neodstranjeni pesak će prouzrokovati neravninu na zidu. Zato se blokovi pre nanošenja Ytong tankoslojnog belog maltera moraju otprašiti četkom i pri visokim temperaturama blago nakvasiti vodom. Time se postiže optimalan nanos maltera.

6. Armiranje parapetnog zida

Zbog povećanja sigurnosti na uticaje seizmičkih sila, potrebno je parapetni zid u drugom i trećem redu (od otvora na niže) armirati armaturom Ø6 ili Ø8 mm, zavisno od širine otvora. Produženje armature van otvora mora biti na svakoj strani za cca. 50 cm.

Ytong blok se zaseče po sredini električnom testerom ili frezom u dva reza dubine približno 5 cm na međusobnoj udaljenosti oko 5 cm. Zidarskim čekićem ili strugačem se izdubi kanal.

Kanal se mora obavezno dobro otprašiti i zatim navlažiti čistom vodom.

Tako pripremljen kanal zalije se cementnim malterom razmere cement:pesak=1:3 izrađen sa agregatom frakcije 0-8 mm. U svež malter se postavlja armatura Ø6 ili Ø8 mm. Po završetku drugog reda, nastavlja se zidanje trećeg reda parapeta pa se u njemu ponavlja ista radnja armiranja. U svim daljim redovima zida ne izvodi se operacija armiranja zida.

7. Nadvratnici i nadprozornici

Nadprozornik, nadvratnik ili nadvoj se izvodi pomoću Ytong, “U” elementa. U formirani kanal se postavi projektom predviđena armatura koja se zatim zalije betonom. “U” elementi se postavljaju istim postupkom kao i Ytong blokovi, s’ tim što se čeono međusobno zalepe tankoslojnim malterom. Radi sprečavanja pojave termo mostova, sa spoljašnje strane unutar kanala ugraditi sloj dodatne tremoizolacije debljine 1-5 cm.

Nadvoji, nadprozornici ili nadvratnici se izrađuju tako što se prvo postavi donja oplata sa podupiračima kao osloncima, na koju se kasnije polažu Ytong “U” elementi kao trostrana oplata.

U tako formirane kanale umeću se gotovi armaturni koševi, koji se kasnije zalivaju betonom granulacije 0-16 mm. Armaturu i beton usvojiti prema prethodno izrađenom statičkom proračunu.

Posle izbetoniranog nadvoja, moguće je odmah nastaviti zidanje Ytong blokovima. Podupirače na izgrađenoj konstrukciji je potrebno ostaviti sve do konačnog očvršćavanja betona.

8. Elementi nepravilnog oblika

Iz Ytong blokova moguće je rezanjem izraditi razne nepravilne oblike koje potom ugrađujemo u konstrukciju prema potrebi.

Lučni serklaž ili nadvoj se izrađuje na samom gradilištu uz prethodno lučno rezanje stranica.
Gotovi, nepravilni “U” elementi se lepe na samom gradilištu Ytong tankoslojnim malterom, pa se kasnije kao zalepljeni ugrađuju.

Izvođenje lučnih zidova Ytong blokovima je jednostavno i brzo, pa je moguće izraditi i zidove raznih oblika i formi.

9. Izrada serklaža

Ytong “L” i “U” elementima jednostavno i brzo se izrađuje horizontalni i kosi serklaž, a sve bez upotrebe dodatne oplate.

Na unutrašnju stranu vertikalne stranice Ytong “L” elementa mora se postaviti 1 -5 cm dodatne termoizolacije zbog sprečavanja nastanka termo mostova.

Ytong “L” i “U” elementima jednostavno i brzo se izrađuje krovni serklaž protiv dejstva seizmičkih sila, takođe bez upotrebe dodatne oplate.

10. Pregradni zid

Pregradni zid se izrađuje od Ytong pregradnih blokova debljine 10, 12, 15 i 20 cm. Svaki treći red po visini OBAVEZNO je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa Ytong materijalom, mora biti zaštićen ad korozije.

Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću elastičnog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na horizontalne uticaje.

Pregradne zidove od Ytong pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom.

Pregradni zid je potrebno takođe horizontalno dilatirati sa međuspratnom konstrukcijom u širini fuge cca. 2 cm i zazore takođe zapuniti pur penom.

11. Priprema za polaganje instalacija

Kanali za elektro, kanalizacione i vodovodne instalacije se formiraju Ytong ručnim strugačem ili električnom frezom služeći se aluminijumskom ili drvenom letvom kao vođicom. Ytong zidne površine se NE SMEJU štemovati.

Rupe za električne elemente (prekidače, utičnice, razvodne kutije…) lagano i jednostavno se buše, bušenjem bez vibracija, pomoću umetka raznih prečnika, koji se montira na bušilicu. Posle izvođenja instalacija, kanali se zapunjavaju malterom ili mešavinom Ytong praha ostalog prilikom rezanja i Ytong tankoslojnog maltera. Konačna finalizacija zida ostvaruje se pomoću maltera za malterisanje, nanetim u tankom sloju.

12. Ostali detalji

Vertikalna hidroizolacija

Na zidove od Ytong blokova vertikalna hidroizolacija se postavlja direktno na otprašeni zid, bez prethodne izrade maltera. Izolacija se inače postavlja prema pravilima struke za izolatorske radove.

Veza ispunskog ili pregradnog zida

Ispunski ili pregradni zidovi od Ytong blokova mogu se pričvrstiti u bočnu noseću konstrukciju i čeličnim ankerom u svakom trećem redu uz obavezno izvođenje dilatacije širine 1 cm, koja se takođe popunjava pur penom. Za smeštaj čeličnog ankera, u Ytong bloku se urezuje kanal koji se ispunjava malterom.

Veza Ytong zida sa konstrukcijom od betona ili cigle

Čelični anker se u konstrukciji od betona ili u zid od giter bloka (cigle) postavlja u prethodno izbušenu rupu Ø16-20 mm. Ova rupa je pre ugradnje ankera napunjena cementnim malterom ili smesom predviđenom za ankerisanje.

Čelični anker se u konstrukciji od betona ili u zid od giter bloka (cigle) postavlja u prethodno izbušenu rupu Ø16-20 mm. Ova rupa je pre ugradnje ankera napunjena cementnim malterom ili smesom predviđenom za ankerisanje.

Montažni nadvratnici u pregradnom zidu

U Ytong pregradne blokove urezuje se “V” kanal dubine min. 5 cm, ili kanal 5×5 cm. Sa svake strane uz podužnu ivicu mora ostati min. 2 cm Ytong pregradnog bloka. Po kvašenju, kanal se popunjava cementnim malterom u koji se utisne armatura 2Ø6 ili 2Ø8 mm.

Posle stvrdnjavanja maltera, nadvratnik se okreće i postavlja iznad otvora. Potrebno je naleganje nadvratnika na zid min. 15-20 cm sa svake strane otvara. Na sličan način na gradilištu se mogu izraditi i nenosive “bangere” ili “maske” za kutije od roletni.

13. Veza nosećih YTONG zidova

I) Veza pljosnatim ankerom

a) Na svakom spoju dva noseća zida potreban je vertikalni serklaž. Veza se ostvaruje pomoću Ytong Ugaonih blokova sazidanih po pravilu zidarskog veza.

b) Spoljni noseći zid se pomoću perforiranog pocinkovanog čeličnog pljosnatog lima dužine cca. 250 mm postavlja u svaku spojnicu.

c) Paralelno sa zidanjem spoljnjeg zida, zida se unutrašnji noseći zid, tako što se sidri u vertikalni betonski serklaž pomoću čeličnog lima koji se umeće u svaku horizontalnu spojnicu. Ovaj lim se pomoću pocinkovanih eksera pričvršćuje u blokove unutrašnjeg nosećeg zida.

II) Veza okruglim ankerom u vertikalni serklaž ili betonski zid

a) Unutrašnji poprečni noseći zid može se sidriti u betonski zid ili vertikalni serklaž pomoću okruglih ankera prečnika Ø8 mm od rebraste armature dužine cca. 2×200 mm. Pošto je spoljni zid gotov, “ubuše” se ankeri na potrebnu visinu u svakom redu.

b) Zatim se zareže “V” kanal na bloku unutrašnjeg zida koji se jednostavno “nasadi” na ranije ugrađeni anker.

c) Pripremljeni “V” kanal se zatim popunjava cementnim malterom.

III) Veza izrezivanjem profila

a) Veza nosećih zidova može se izvesti i izrezivanjem “L” komada iz bloka zida koji formira šupljinu vertikalnog serklaža. Kod kružnih preseka otvora, izreže se deo ka poprečnom zidu u širini otvora.

b) Izrezani “L” profili naizmenično se zidaju po principu zidarskog veza, a prema poprečnom nosećem zidu se ostavlja žljeb minimalne dubine 5 cm.

c) Blokovi poprečnog nosećeg unutrašnjeg zida umeću se u ostavljeni žljeb u spoljašnji noseći zid, poštujući pravilo zidarskog veza. Obavezno dodati 1-5 cm termoizolacije, kod kvadratnih preseka otvora.

14. Obrada spoljašnjih YTONG zidova

Obrada spoljašnjih Ytong zidova masom u tankom sloju

Izvodi se masom za poravnavanje zidnih površina za spoljašnju primenu u maksimalnoj debljini od 3-6 mm, uz obavezno umetanje armirane stakleno tekstilne (PVC 150 gr/m2) mrežice. Masa za poravnanje uglavnom je specijalni polimer cement – krečni prah sive ili bele boje.

Pre nanošenja prvog sloja mase za izravnavanje, zidove je potrebno dobro otprašiti. Na otprašeni zid nanosi se prvi sloj za izravnavanje zidne površine pomoću limene gletarice u debljini od 1-2 mm.

U prvi sloj sveže mase za izravnavanje utiskuje se pomoću limene gletarice PVC 150 gr/m2 mrežica, pazeći da se ista dobro izravna.

Pošto se prvi sloj prosuši, nanosi se drugi sloj u potrebnoj debljini od 1-2 mm, tako da u potpunosti prekrije postavljenu mrežicu u prvom sloju. Prilikom ugradnje pridržavati se svih propisanih uslova proizvođača materijala.

Pre nanošenje završnog silikatnog ili mineralnog sloja, ili eventualno boje, površinu je potrebno obrusiti kako bi ista bila ravna i glatka. Ovaj sloj se nanosi u potrebnoj debljini pomoću limene gletarice, a zatim se plastičnom gletaricom obraduje u za-vršnom izgledu zaribane, ribane, špricane, šarane, valjane ili rustikalne teksture.

Obrada spoljašnjih Ytong zidova malterisanjem

Spoljašnja obrada Ytong zidova se izvodi laganim krečno-cementnim malterom u debljini max 15 mm. Ovaj malter se nanosi direktno na Ytong zidove mašinski ili ručno uz obavezno prethodno otprašivanje površine i kvašenje zida. Malteri koji se koriste, mogu biti spravljeni ručno na licu mesta ili kao gotovi malteri.

Ako se primenjuju ručno spravljeni malteri pridržavati se standarda predviđenih za tu poziciju radova, uz prethodno nanošenje cementnog šprica na nakvašeni zid. Ako se primenjuju gotovi malteri, pridržavati se uputstva proizvođača tog sistema malterisanja na Ytong zidu.

Završna obrada omalterisanog zida se izvodi u zavisnosti od vremenskih prilika. Kao završni sloj može se primeniti bilo koji materijal koji neće pokvariti karakteristike zida, a predviđen je projektom. Pošto Ytong blok nije fasadni blok, on se mora zaštititi nekom vrstom fasade. Na Ytong zidu mogu se primeniti sve vrste fasade: malterisana, polu strukturna, strukturna.

15. Obrada unutrašnjih YTONG zidova

Obrada unutrašnjih zidova malterisanjem

Izvodi se klasičnim krečnim malterom ručno spravljenim ili gotovim krečnim, gips krečnim ili gipsanim malterom. Maksimalna debljina maltera je 10 mm.

Pre nanošenja unutrašnjeg maltera za malterisanje, postavljaju se aluminijumski ugaoni profili. Kao unutrašnji malteri koriste se krečni, gips-krečni ili gipsani malter. Kod ručnog nanošenja maltera pridržavati se svih pravila predviđenih za tu poziciju radova.

Unutrašnji malter se nanosi direktno na otprašenu površinu Ytong zida mašinski ili ručno u debljini 2-10 mm. Kod debljina manjih od 6 mm obavezno ugraditi PVC mrežicu. Kod malterisanja gotovim malterima pridržavati se uputstva proizvođača maltera.

16. Obrada unutrašnjih YTONG zidova u tankom sloju

Obrada unutrašnjih Ytong zidova u tankom sloju vrši se gotovom smesom: Ytong Plaster Prednost: ušteda u potrošnji materijala i brzini rada

Kada su unutrašnji Ytong zidovi kvalitetno ozidani mogu se sa unutrašnje strane direktno obraditi gotovom smesom Ytong Plaster u debljini max 3-6mm. Na Ytong zidu se predhodno popune svi instalacioni kanali kao i sve rupe nastale oštećenjem blokova. Oštećene spojnice između blokova se dersuju masom za popunjavanje. Na otprašen Ytong zid nanosi se podloga kojom se ostvaruje kontakt Ytong zida sa slojem maltera.

Na već ranije osušenu kontakt podlogu nanosi se ručnom gletaricom pripremljena smesa Ytong Plaster u jednom ili dva sloja, u zavisnosti od kvaliteta ozidanog Ytong zida, maksimalne ukupne debljine 5-6mm. Priprema i ugradnja smese Ytong Plaster-a vrši se prema uputstvu proizvođača prikazanog na vreći za pakovanje. U zavisnosti od kvaliteta gotove površine zida primenjuje se kao završni sloj, fini glet tip Ytong Glet u debljini max 1-3mm. Ovako obrađeni zid spreman je za završno bojenje.

Gletovanje unutrašnjih omalterisanih zidova

Fino gletovanje omalterisanih unutrašnjih zidnih i plafonskih površina vrši se gotovom smesom: Ytong Glet. Prednost: lako obradiv i mala potrošnja po m2.

Ytong glet je praškasti materijal za fino gletovanje unutrašnjih omalterisanih zidnih i plafonskih površina. Priprema glet mase se vrši sipanjem suvog praha iz vreće u kantu sa vodom. Mešanje se vrši do potpune homogenizacije (bez grudvica). Masu ostaviti da odstoji cca 15min, a zatim je pre ugradnje još jednom promešati. Prosečna potrošnja materijala za dva sloja je 1-1.5kg/m2 površine predviđene za gletovanje.

Pripremljenu Ytong Glet masu naneti na čistu i suvu površinu omalterisanog zida ili plafona u dva sloja. Nanošenje se vrši ručno pomoću alata za gletovanje. Debljina svakog sloja koji se nanosi je cca 1-2mm. Osušenu površinu prvog sloja obrusiti i otprašiti. Na takvu pripremljenu površinu naneti drugi sloj u debljini 1-2mm. Po sušenju, površinu obrusiti finim brusnim papirom, posle čega je ista spremna za bojenje.

17. Bela tavanica - uputstvo za gradnju

Elementi Ytong Bele tavanice (Belog krova)

Ytong Bela tavanica i Ytong Beli krov su polumontažne lakobetonske konstrukcije. Koriste se za izgradnju međuspratnih konstrukcija, ravnih i kosih krovnih ploča, stepeništa, nadstrešnica i mogu se koristiti u industrijskoj gradnji. Ytong Bela tavanica jedebljine20 cm dok je Ytong Beli krov debljine 15 cm.

Ytong Bela tavanica i Ytong Beli krov se sastoje od sledećih prefabrikovanih delova:

  • betonskih gredica, ležajnica kao oplate poprečnih rebara,
  • specijalnih Ytong ispunskih blokova debljine 20 ili 15 cm,
  • monolitnih delova kao što su:
    • glavna rebra,
    • poprečna rebra od mikro-betona i
  • tankoslojnog maltera kao završnog sloja.
  • Poprečna rebra se posebno armiraju sa 2RØ8 ili 2RØ10 na licu mesta.

Proizvođač Ytong Bele tavanice isporučuje: betonske gredice, ležajnice, specijalne ispunske blokove i Ytong beli tankoslojni malter. Obaveza izvođača radova na postavljanju konstrukcije Bele tavanice je da obezbedi podupirače za raspone veće od 2,80 m, armaturu poprečnih rebara i sitnozrni mikro beton za podužna i poprečna rebra.

Armatura, beton greda i horizontalni serklaž su takođe u obavezi izvođača radova i to u okviru izrade ostalog dela konstrukcije objekta.

Izvođenje Ytong Bele tavanice

Izvođenje Ytong Bele tavanice započinje postavljanjem betonskih gredica na oso-vinskom razmaku od 68,5 cm i to najčešće u pravcu najkraćih raspona odnosno prema shemi montaže iz projekta. Oslanjanje betonskih gredica je na noseće zidove ili noseće grede (betonske, čelične, drvene] u dužini cca. 5÷10 cm.

Preporučuje se da ređanje gredica počne gredicom uz sam poprečni zid. Potreban razmak gredica se postiže ređanjem Ytong blokova u jedan ili dva reda na početku i na kraju gredice.

Potom se postavlja 5 specijalnih Ytong ispunskih blokova, a zatim i poprečno rebro čiju oplatu sa donje strane čine prefabrikovane betonske ležajnice.

Manji razmak betonskih gredica od standardnog se postiže rezanjem ispunskih blokova na potrebnu meru sa formiranjem žljeba za oslanjanje na gredicu. U slučaju manjeg razmaka gredice od podužnog zida, ispunski blok se reže tako da naleže na zid 3-5 cm.

Podupiranje betonskih gredica

Podupiranje betonskih gredica se obavezno izvodi na rasponima većim od 2,80 m i na svaka dodatna 2,80 m. Podupirači se postavljaju po sredini raspona (1 podupirač na cca 5-10 m2 ploče). Betonske gredice se u prvo vreme postavljaju u horizontali, tj. bez nadvišenja.

Pošto je konstrukcija tavanice potpuno namontirana, odnosno kada su na celoj površini, između betonskih gredica, namontirani Ytong ispunski blokovi i ležajnice, pristupa se ostvarenju projektnog nadvišenja u sredini polja, odnosno na mestima podupirača. U letnjem periodu, 24-48 sati posle postavljanja završnog maltera, mogu se ukloniti podupirači ispod betonskih gredica. U hladnijem periodu vreme potrebno za uklanjanje podupirača se produžava.

Izvođenje Ytong Belog krova

Slično horizontalnim konstrukcijama i kose krovne konstrukcije izvode se tako što se gredice postavljaju u smeru kako je to projektom i predviđeno. Gredice mogu biti postavljene u smeru nagiba krovne ploče, ali i upravno na nju odnosno pod bilo kojim uglom u ravni ploče.

U Ytong Belom krovu se jednostavno oblikuju slemena greda, grebenjače, uvale, strehe, krovni otvori i svetlarnici. Pri izvođenju kosih krovova valja imati na umu da Ytong Beli krov omogućuje da se jednog dana može lako i jednostavno ukloniti, čime se može objekat nadograditi, a kasnije iste elemente krova u velikom obimu ponovo upotrebiti.

Radovi na monolitizacijl ploče

Pošto se postave sve betonske gredice, ispunski blokovi i ležajnice, pristupa se postavljanju venca i monolitizaciji sitnozrnim mikro betonom ranije formiranih prostora iznad betonskih gredica i poprečnih rebara. Sitnozrni beton čini pesak frakcije (prečnika zrna) 0-4 mm, cement [400 k/m3] i voda. Odnos peska i cementa je cca. 2:1 za ručno spravljanje.

Potrebna je mala količina mikro betona za betoniranje ploče. Obavezno pre ugradnje mikro betona, potrebno je kanale dobro natopiti vodom. Ugradnja betona se vrši vibriranjem pervibratorskom iglom manjeg prečnika ili ručnim putem odnosno ubadanjem armaturne šipke.

Obrada gornje površine ploče

Po betoniranju podužnih i poprečnih kanala, gornja površina konstrukcije se prelije smesom formiranom od Ytong tankoslojnog maltera i sivog cementa u razmeri 1:1. Ova smesa je takve konsistencije da omogućava što bolje popunjavanje vertikalnih spojnica između blokova.

Gornja površina ploče se izravnava nanošenjem navedene smese u debljini 2-3 mm ručnom gletaricom uz prethodno kvašenje vodom površine ploče. Ova konstrukcija se izvodi bez gornje betonske ploče.

U vreme toplih dana, Belu tavanicu bi trebalo negovati polivanjem vodom. Pri niskim temperaturama ispod 0°C ne izvoditi monolitizaciju niti postavljati tankoslojni malter.

Na gotovu Ytong Belu tavanicu mogu se ugrađivati sve vrste podova. Obavezno pre postavljanja standardnih slojeva poda, preko gotove ploče postaviti sloj zvučne izolacije u svemu prema arhitektonskom projektu. Na gotovu Ytong belu tavanicu mogu se direktno lepiti keramičke i druge pločice.

Isti je postupak koji je predviđen kod horizontalnih ploča, sprovodi se i kod izrade krovnih ploča. Radi sigurnosnih razloga, tankoslojni malter se može delimično ili u celosti ponoviti. Kod krovova, na “osušeni” tankoslojni malter se postavlja hidroizolacija, a potom sledi izrada krovnog pokrivača prema detaljima iz projekta.

Izrada tankoslojnog maltera

U kantu u kojoj se nalazi ista voda, sipa se suva smesa pripremljena od 50% isporučenog Ytong tankoslojnog belog maltera i 50% cementa.

U gotovu smesu nije potrebno dodavati aditive! Tankoslojni malter nanositi samo na čiste, otprašene i navlažene površine ploče!

Obrada donje površine ploče

Donja strana Ytong Bele tavanice ili Belog krova se malteriše laganim gotovim krečnim, krečno-gipsanim ili gipsanim malterom debljine do 1,0 cm. Pri izboru maltera, treba voditi računa o tome da bude lagan (do 1.400 kg/m3) te da bude paropropustan. Kao gotov malter mogu se koristiti RIGIPS Rimano 6-30 ili Rimat 100 DLP.

Gotovi malteri se nanose u jednom sloju u debljini 8-10 mm na ovlaženu površinu, odnosno prema uputstvu proizvođača maltera. Malter se nanosi mašinski ili ručno. Tradicionalni klasični malter, koji se takođe priprema ručno na gradilištu, nanositi u sloju do 10 mm uz prethodno kvašenje i nanošenje cementnog šprica. Kod skladišta, hala i sličnih objekata se umesto maltera može koristiti i premaz za impregnaciju.

Pri malterisanju plafona pridržavati se tehničkih uslova predviđenim za ovu poziciju radova. Sve vrste maltera nanose se na otprašenu i očišćenu površinu. Spojevi betona i Ytong-a za tanji sloj maltera, armiraju se zavarenom rabic mrežicom 4×4 mm ili PVC mrežicom 150 gr/m2. Na osušeni malter se mogu nanositi unutrašnje paropropusne boje.

18. Pričvrsni pribor

U Ytong blokove mogu se pričvrstiti sve vrste tereta posebnim pričvrsnim priborom za ćelijaste betone zavisno od opterećenja. Rupe za tiplove u Ytong blokovima buše se burgijom manjeg prečnika od prečnika tipla.