Top

Građevinska dozvola – za šta je sve potrebna i kako do nje?

Ukoliko želite da izgradite novi, proširite ili rekonstruišete postojeći objekat, za to je potrebno pribaviti odgovarajuću građevinsku dokumentaciju. Preciznije, za većinu građevinskih radova biće vam potrebna građevinska dozvola. Reč je o dokumentu na osnovu koga se može započeti gradnja željenog objekta, a kojim se potvrđuje da je glavni projekat izrađen u skladu sa svim propisima i uslovima.

Ukoliko započnete građevinske radove bez građevinske dozvole, možete se suočiti sa zakonskim posledicama, kao i nalogom za obustavu započetih radova ili uklanjanjem objekta.

Za izvođenje radova, biće vam potrebno odobrenje za gradnju. Odvojeni zahtevi, kako za odobrenje gradnje tako i za građevinsku dozvolu, predaju se nadležnim organima lokalne samouprave.

Građevinska dozvola vam je potrebna, kako za izgradnju celokupnog objekta (novog objekta), tako i za projekte kao što su proširenje, nadogradnja, dogradnja, rekonstrukcija, prenamena objekta i gradnja garaže.

Građevinska dozvola nije potrebna za uobičajene popravke i radove na tekućem održavanju objekta,  ili postavljanje ograde na međi (iako i za to može biti potrebno odobrenje za gradnju ukoliko se radi o zidanoj ogradi).

Međutim, ako ste u nedoumici i niste sigurni da li dobro poznajete proceduru, potrebno je da se obratite za savet na šelterima nadležnih institucija lokalne smaouprave – naročito ako se radovi izvode na sistemima grejanja, sanitarnim instalacijama (vodovod i kanalizacija) i unutrašnjim ili spoljašnjim instalacijama.

Detalje o postupku sprovođenja objedinjene procedure i pribavljanja građevinske dozvole elektronskim putem možete pronaći ovde.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA 28 DANA

U Srbiji sе od 1. marta 2015. godine primenjuje novi Zakon o planiranju i izgradnji kojim se definiše i omogućava objedinjena procedura izdavanja građevinske dozvole za najviše 28 dana.

Cilj zakona je olakšavanje dobijanja dozvola i same gradnje. Elektronsko izdavanje građevinske dozvole u mnogome ubrzava postupak izgradnje i realizacije građevinskih projekata.

Objedinjena procedura, odnosno jedan šalter za dobijanje građevinskih dozvola u roku od 28 dana, znači da će sva dokumenta koja je investitor ranije morao da nabavlja u institucijama, po službenoj dužnosti nabavljati lokalna samouprava.

ŠTА JE OBUHVАĆENO OBJEDINJENOM PROCEDUROM IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE?

građevinska dozvola 2

 • Pribаvljаnje uslovа zа projektovаnje, odnosno priključenje objekаtа nа infrаstrukturnu mrežu;
 • Izdаvаnje lokаcijskih uslovа;
 • Izdаvаnje grаđevinske dozvole;
 • Izmene lokacijskih uslova i građevinske dozvole;
 • Prijаva rаdovа;
 • Pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje u pogledu mera zaštite od požara;
 • Prijava završetka temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu;
 • Distribuiranje informacija i akata (o građevinskoj dozvoli, prijavi radova, završetku temelja i sl.);
 • Priključenje nа infrаstrukturnu mrežu;
 • Izdаvаnje upotrebne dozvole;
 • Upis prаvа svojine nа izgrаđenom objektu.

ŠTА NIJE OBUHVАĆENO OBJEDINJENOM PROCEDUROM?

 • Izdаvаnje informаcije o lokаciji;
 • Izdavanje uslova za projektovanje i priključenje na distributivni, odnosno prenosni sistem električne energije, kao i na distributivni, odnosno sistem za transport prirodnog gasa, za pojedine objekte, u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

ŠTA JE PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU?

Projekat za građevinsku dozvolu (nekada Glavni građevinski projekat) je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se definišu:

 • Položaj i kapacitet objekta na lokaciji;
 • Funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva;
 • Prostorno oblikovanje;
 • Izbor konstrukcijskog sistema i dimenzionisanje glavnih elemenata konstrukcije;
 • Načelni izbor građevinskih materijala, instalacija i opreme;
 • Drugi elementi od značaja za utvrđivanje usklađenosti sa lokacijskim uslovima i ispunjenost osnovnih zahteva za objekat.

Dodatno, za linijske infrastrukturne objekte, u projektu za građevinsku dozvolu jednoznačno se u prostoru definiše trasa objekta sa svim potrebnim elementima, koja može imati samo mikropomeranja u odnosu na trasu iz idejnog projekta (ukoliko se izrađuje), u cilju optimizacije radova.

Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole, takođe izrađuje se na osnovu izdatih lokacijskih uslova, propisa iz relevantne oblasti, mera za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat utvrđenih elaboratima i studijama (ukoliko se izrađuju) i pravila struke.

POSTUPAK ELEKTRONSKOG IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

građevinska dozvola 3
Građevinska dozvola je upravni akt koji izdaje nadležni organ lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana dostavljanja urednog zahteva.

Ova dozvola se izdaje investitoru koji dostavi izvod iz projekta za građevinsku dozvolu i projekat za građevinsku dozvolu, koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu, koji je uredio odnose sa organima JLS (jedinica lokalne samouprave) u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i platio administrativnu taksu. Važno je znati da se Projekat za građevinsku dozvolu nekada zvao Glavni građevinski projekat na osnovu koga se izdavala građevinska dozvola.

Nadležni organ isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za izgradnju. Investitor nema obavezu plaćanja dopsrinosa za uređivanje građevinskog zemljišta do prijave radova. Po izdavanju građevinske dozvole, investitor može pristupiti izvođenju pripremnih radova i izradi projekta za izvođenje.

Po izradi projekta za izvođenje, 8 dana pre početka izvođenja radova, investitor podnosi prijavu početka radova, organu koji je izdao građevinsku dozvolu. Uz prijavu se podnosi dokaz o regulisanju odnosa sa JLS (doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta). Prijava sadrži datum početka i rok završetka građenja. Rokovi za završetak objekta počinju da teku od dana podnošenja prijave.

Investitor je dužan da ceo postupak izrade projektne dokumentacije, pribavljanja građevinske dozvole i izvođenja radova izvrši prema izmenjenom Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije.

NADZOR RADOVA

Građevinski inspektori u raznim fazama izvođenja građevinskih radova, a i nakon završetka radova mogu proveravati da li je sve u skladu s građevinskim propisima i izdatim dozvolama.

Pojedine faze izgradnje zahtevaju da obavestite građevinske inspektore neposredno pre otpočinjanja izvođenja, a najkasnije u roku od 24 sata pre početka radova. Ukoliko niste obavestili građevinsku inspekciju o izvođenju radova, a inspektor dodje na gradilište, ima pravo da traži proveru ugrađenog materijala.

Podnosilac zahteva mora dokazati svoju sposobnost da ispuni određene minimalne zahteve koji se odnose na sigurnost i čvrstoću predložene građevine. Opštinski inspektor nadležan za to područje kontroliše izvođenje radova prema planovima i projektnoj dokumentaciji.

Planovi i projektna dokumentacija se moraju predati građevinskom inspektoru pre početka radova. Međutim, u praksi, pregovori započinju puno ranije kako biste bili sigurni da će nacrt barem načelno biti prihvaćeni.

PUT OD ODLUKE O GRADNJI DO  UPISA PRAVA SVOJINE NA OBJEKTU

Kako smo prethodno naveli, nova procedura izdavanja gređevinske dozovle u mnogome pojednostavljuje sam proces izdavanja građevisnske dozvole. Međutim, ono što je jednako važno jeste upis prava svojine, koji se vrši nakon završetka svih radova i dobijanja upotrebne dozvole za objekat. Kako izgleda put od odluke o gradnji do upisa prava svojine na objektu prenosimo Vam u narednim koracima:

građevinska dozvola 4

 1. Izrada idejnog rešenja;
 2. Pribavljanje lokacijskih uslova;
 3. Izrada projekta za izdavanje građevinske dozvole;
 4. Pribavljanje građevinske dozvole;
 5. Izrada projekta za izvođenje;
 6. Prijava radova;
 7. Izvođenje radova;
 8. Tehnički pregled objekta;
 9. Izrada projekta izvedenog objekta (samo ako je došlo do izmena u toku građenja);
 10. Pribavljanje upotrebne dozvole;
 11. Upis prava svojine.

Nadamo se da smo Vam bar donekle približili proceduru dobijanja građevinske dozvole. Za sve informacije o Ytong materijalu i sistemu gradnje, naš tim Vam stoji na raspolaganju, kroz niz besplatnih usluga koje smo obezbedili putem besplatne podrške za naše kupce.