Top

Informacija o zaštiti podataka za naše poslovne partnere

Obrada podataka poslovnih partnera

Posvećeni smo zaštiti vaših ličnih podataka kao i poštovanju važećih zakona o zaštiti podataka, posebno EU opštu uredbu o zaštiti podataka („OUZP“) i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 – dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012), te obrađujemo samo lične podatke na osnovu zakonskih odredbi ili ako podaci podležu izjavi o saglasnosti.

U ovoj informaciji o zaštiti podataka, mi vas obaveštavamo koje informacije naših poslovnih partnera obrađujemo. U svrhu ove informacije o zaštiti podataka, poslovnim partnerima smatraju sa one kompanije, funkcije ili lica, sa kojima imamo ugovorni odnos u vezi sa isporukom naše robe ili pružanjem usluga, ali sa kojima, pri svemu tom, imamo i poslovne kontakte i odnose. Ti poslovni kontakti mogu se koristiti za pružanje informacija o robi i uslugama u pojedinačnim slučajevima ili redovno. Poslovni partneri za nas su i zvanični i privatni preduzimač u izgradnji, projektant, investitori, arhitekte, građevinski inženjeri, zanatlije i ovlašćeni stručnjaci koji su angažovani u građevinskim projektima ili u drugim vrstama projekta za koje naši proizvodi ili usluge mogu biti relevantni „projekti“.

Ko je zadužen za obradu ličnih podataka?

Kontrolor zadužen za obradu ličnih podataka je Xella Srbija d.o.o, Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci, Srbija, telefon: 0800 111 112, imejl adresa: ytong-serbia@xella.com. Svako pominjanje reči „mi“ ili „nas“ u ovim informacijama o zaštiti podataka se odnosi na gore navedeni entitet.

Našeg službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem pomenutih sredstava ili putem imejl adrese: petar.sulejic@xella.com.

Koje mi podatke obrađujemo?

Za potrebe našeg poslovanja – odnosno informacija o našim proizvodima i uslugama – obrađujemo podatke naših poslovnih partnera. Ukoliko ovi podaci omogućavaju izvođenje zaključaka o fizičkom licu (na primer, ako obradimo informacije o samostalnim trgovcima kao poslovnim partnerima), to su lični podaci. Bez obzira na pravnu formu naših poslovnih partnera, obrađujemo i podatke o kontakt osobama kod naših poslovnih partnera.

Molimo vas da informacije o zaštiti podataka budu dostupne osobama u vašoj organizaciji koje su uključene u poslovni odnos sa nama (“kontakt osobe”).

Osnovni podaci: Obrađujemo određene opšte podatke o našim poslovnim partnerima i kontakt osobama, kao i poslovnim odnosima sa nama, kolektivno pod nazivom “osnovni podaci”. Osnovni podaci uključuju

 • sve informacije o našem poslovnom partneru koje mi sami ili treća lica možemo izdvojiti iz javno dostupnih izvora o našem poslovnom partneru (kao što su ime, adresa, drugi podaci o kontaktu i informacije o projektima koji uključuju odgovarajućeg poslovnog partnera);
 • informacije koje ste nam dostavili vi ili treća lica koja sa vama sarađuju, ako ih ima, preko kontakt osobe (kao što su detalji na vizit karti koja nam je data i dodatne informacije, kao što su telefonski poziv ili konferencijski telefonski poziv); kao i
 • sve informacije koje smo sakupljali i obradili u vezi sa uspostavljanjem poslovnog odnosa (npr. detalji o zaključenim sporazumima)

Podaci o uspešnosti:

Mi obrađujemo lične podatke prikupljene tokom poslovnog odnosa što ne podrazumeva samo prosto ažuriranje osnovnih podataka, i to nazivamo “podaci o uspešnosti”. Podaci o uspešnosti uključuju

 • Informacije o aktivnostima našeg poslovnog partnera (na primer, projekti u kojima je angažovan naš poslovni partner), do kojih možemo doći sami ili putem trećih strana iz javno dostupnih izvora;
 • Informacije o aktivnostima našeg poslovnog partnera, o kojima su nas obavestila treća lica koja sa njima sarađuju, moguće putem kontakt osobe
 • Informacije o projektima koji su planirani ili realizovani uz učešće odgovarajućeg poslovnog partnera u vezi sa našim proizvodima i uslugama ili proizvodima i uslugama trećih lica.

U koje svrhe i na kojim pravnim osnovama mi vršimo obradu vaših ličnih podataka?

Mi obrađujemo osnovne podatke, podatke o uspešnosti i podatke o korišćenju zarad izvršenja ugovornih odnosa sa našima klijentima ili radi pred-ugovornih mera na osnovu člana 6, stava 1 OUZP. Bez obzira na pravnu formu naših klijenata, mi obrađujemo osnovne i podatke o učinku u vezi sa jednim ili više lica zaduženih kontakt u cilju našeg legitimnog interesa prilikom izvršenja poslovnog odnosa na bazi člana 6, stava 1 f) OUZP.

Takođe možemo obrađivati osnovne, podatke o uspešnosti i korišćenju i u vezi sa zakonskom usaglašenošću sa pravnim obavezama kojima podležemo: takva obrada zasnovana je na članu 6, stavu 1 c) OUZP. Zakonske obaveze mogu posebno obuhvatati obavezno obelodanjivanje ličnih podataka (poreskim) organima.

U obimu u kojem je to neophodno, mi obrađujemo lične podatke (uz obradu u svrhu poslovnog odnosa ili usaglašenosti sa zakonskim obavezama) zarad naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa trećih lica na osnovu člana 6, stav 1 f) OUZP. Legitimni interes može obuhvatati sledeće

 • Proces interne administracija klijentskih podataka na nivou grupe
 • Ustanovljavanje odbrane protiv pravnih potraživanja
 • Prevencija i istraga krivičnih dela
 • Održavanje bezbednosti naših sistema informacione tehnologije
 • Održavanje bezbednosti naših poslovnih prostorija i upravljanje infrastrukturom i dalji razvoj naših poslovnih operacija, uključujući upravljanje rizicima

Ako pružimo fizičkom licu opciju da objavi saglasnost u odnosu na obradu ličnih podataka, mi obrađujemo lične podatke koji su pokriveni tom saglasnošću u svrhu koja je precizirana takvom saglasnošću na osnovu člana 6, stava 1 a) OUZP.

Molimo imajte u vidu sledeće:

 • Objava saglasnosti je dobrovoljna,
 • Izostanak objave saglasnosti ili povlačenje saglasnosti mogu, i pored svega, imati posledice, a mi ćemo informisati o takvim posledicama pre nego što vam pružimo opciju da objavite svoju saglasnost
 • Saglasnost može biti povučena u bilo koje vreme sa stupanjem na snagu u predstojećem periodu, to jest, tako što nam dostavite obaveštenje redovnom poštom ili  imejlom koristeći kontakt informacije koje su navedene na prvoj strani ovog obaveštenja o zaštiti podataka.

Da li postoji obaveza da se dostavljaju lični podaci?

Dostavljanje osnovnih i podataka o uspešnosti koji su precizirani u odeljku II iznad jeste neophodno radi sklapanja i održavanja poslovnog odnosa sa nama, osim ako pre prikupljanja podataka nije drugačije precizirano. Bez dostavljanja tih podataka, mi nismo u mogućnosti da sklopimo i održimo poslovni odnos.

Molimo da imate u vidu i smatrajte se obaveštenim o tome da smo vam saopštili da imate pravo da se usprotivite obradi ličnih podataka u cilju zaštite legitimnih interesa iz stava IX.

Ako prikupimo dodatne podatke, mi ćemo naznačiti da li je obezbeđivanje takvih informacija bazirano na pravoj ili ugovornoj obaveze ili je neophodno radi izvršenja ugovora. Obično naznačimo koja informacija može biti dostavljena dobrovoljno i nije zasnovana ni na pravnoj ni na ugovornoj obavezi niti je neophodna u svrhu bilo kog ugovora/sporazuma.

Ko ima pristup ličnim podacima?​

Lični podaci se generalno obrađuju unutar naše kompanije. U zavisnosti od kategorije ličnih podataka, samo za to namenjenim odeljenjima/organizacionim jedinicama odobren je pristup vašim ličnim podacima. Te jedinice obuhvataju posebno Odeljenje prodaje i – ako se podaci obrađuju kroz IT infrastrukturu – takođe naše IT odeljenje. Na osnovu uloge / prava koncepta upravljanja, pristup ličnim podacima ograničen je na funkcije i obim koji je neophodan za predmetnu svrhu obrade.

Ako i u obimu u kojem to dozvoljava zakon, mi možemo preneti vaše lične podatke primaocima van naše kompanije. Ti eksterni primaocu mogu obuhvatati

 • Kompanije povezane sa Xella grupom, kojima možemo preneti lične podatke u svrhu interne administracije podataka o zaposlenima;
 • Druge poslovne partnere kojima možemo preneti lične informacije da bismo zaštitili legitimne interese naših poslovnih partnera na koje se odnose preneti podaci;
 • Pružaoce usluga – na bazi posebnih ugovora zaključenih sa nama – pružanje određenih usluga može da uključuje obradu ličnih podataka, kao i odobrene pod-ugovarače naših pružaoca usluga;
 • Privatne ili javne organe, u obimu u kojem smo obavezni da prenesemo vaše lične podatke na osnovu zakonske obaveze kojoj podležemo;

Da li koristimo automatizovano donošenje odluka?​

U toku poslovnog odnosa mi generalno ne koristimo automatizovano donošenje odluka (uključujući profilisane) u značenju člana 22 OUZP. Ako i primenimo takav proces u budućnosti, mi ćemo informisati subjekte podataka posebno, u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Da li se podaci prenose u zemlje van EU / EEA?​

Lični podaci se obrađuju isključivo u Evropskoj uniji ili Evropskoj ekonomskoj oblasti; mi ne nameravamo da prenesemo lične podatke drugim zemljama („treće zemlje“).

Koliko dugo se čuvaju podaci?​

Generalno čuvamo lične podatke dok god imamo opravdan interes da zadržimo takve podatke i u slučajevima kada postojeći interes subjekta podataka da se uzdržimo od dalje obrade ne preovlađuje.

Čak i bez opravdanog interesa, možemo nastaviti da čuvamo podatke ako za to postoji zakonska obaveza (na primer, poštovanje obaveze zadržavanja saglasno zakonu). Brišemo lične podatke čak i bez reakcije subjekta podataka čim dalje zadržavanje nije neophodno u svrhu zbog koje su podaci sakupljani ili na drugi način obrađivani ili dalje zadržavanje inače nije dozvoljeno zakonom.

Uopšteno govoreći, osnovni podaci i dodatni podaci sakupljeni u toku poslovnog odnosa čuvaju se barem do završetka predmetnog poslovnog odnosa. Podaci se brišu u svakom slučaju ako je svrha prikupljanja istih postignuta. Ta tačka u vremenu može biti nakon završetka poslovnog odnosa sa nama. Ako postoji potreba da se lični podaci čuvaju u skladu sa zakonskim obavezama, takvi podaci se zadržavaju do kraja predmetnog perioda zadržavanja. Ako se lični podaci obrađuju samo radi poštovanja obaveze zakonskog zadržavanja, pristup takvim podacima je obično ograničen tako da se podacima može pristupiti ako je to potrebno radi svrhe obaveze zadržavanja.

Koja prava ima subjekat podataka?

Pravo na prigovor u skladu sa članom 21 OUZP

Svaki subjekat podataka ima pravo da, u bilo koje vreme iz razloga koji proističu iz njegove/njene posebne situacije, uloži prigovor na obradu svojih ličnih podataka u vezi sa i saglasno članu 6 (1) (e) OUZP; ovo se takođe odnosi na profilisanje koje je zasnovano na ovim zakonskim odredbama. U slučaju takvog prigovora, mi nećemo dalje vršiti obradu ličnih podataka tog lica, osim ako nismo u mogućnosti da dokažemo neoborive legitimne razloge za dalju obradu koji imaju veću težinu, sadrže veća prava i slobode od subjekta podataka, ili je obrada namenjena iznošenju tvrdnji, sprovođenju ili odbrani zakonskih potraživanja.

Kada mi obrađujemo lične podatke da bismo obavljali direktan marketing, vi imate pravo na prigovor u bilo koje vreme na obradu vaših ličnih podataka u svrhu takvog reklamiranja; ovo se takođe primenjuje na profilisane u meri u kojoj je povezano sa takvom direktnom poštom. Ako uložite prigovor na obradu zbog direktnih marketinških svrha, vaši lični podaci neće se više obrađivati u te svrhe.

Subjekat podataka može

zahtevati pristup njegovim / njenim ličnim podacima, član 15 OUZP;

zatražiti ispravljanje netačnih ličnih podataka, član 16 OUZP;

tražiti brisanje svojih ličnih podataka, član 17. OUZP;

zahtevati ograničenje obrade njegovih / njenih ličnih podataka, član 18 OUZP;

ostvariti pravo na prenosivost podataka, član 20 OUZP;

uložiti prigovor na obradu njegovih / njenih ličnih podataka, član 21 DSGVO.

Navedena prava se mogu izjaviti protiv nas, na primer tako što nam se pošalje obaveštenje preko kontakt podataka navedenih na prvoj stranici ove informacije o zaštiti podataka.

U slučaju dodatnih pitanja, subjekt podataka može se obratiti i našem službeniku za zaštitu podataka.

Pored toga, subjekat podataka ima pravo da podnese žalbu u vezi sa rukovanjem ličnim podacima nadležnom nadzornom organu, član 77. OUZP.