Top

Informacije o zaštiti podataka o našim klijentima

Obrada podataka korisnika

Obavezujemo se da štitimo vaše lične podatke i poštujemo važeći zakon o zaštiti podataka, posebno EU opštu uredbu o zaštiti podataka (“OUZP”) i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 – dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012), a mi samo obrađujemo vaše lične podatke na osnovu zakonske odredbe ili ako je subjekt podataka objavio saglasnost.

U ovim informacijama o zaštiti podataka objašnjavamo koje informacije (uključujući i lične podatke) obrađujemo u vezi sa poslovnim odnosom između vas i nas.

Ko je zadužen za obradu ličnih podataka?

Kontrolor zadužen za obradu ličnih podataka je Xella Srbija d.o.o, Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci, Srbija, telefon: 0800 111 112, imejl adresa: ytong-serbia@xella.com. Svako pominjanje reči „mi“ ili „nas“ u ovim informacijama o zaštiti podataka se odnosi na gore navedeni entitet.

Našeg službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem pomenutih sredstava ili putem imejl adrese: petar.sulejic@xella.com.

Koje podatke obrađujemo?

Obavljanje naših poslovnih odnosa zahteva obradu podataka koji se odnose na naše kupce. Ako se ti podaci odnose na fizičku osobu (na primer, ako ste trgovac pojedinac i stupite u poslovni odnos sa nama), to se smatra ličnim podacima. Bez obzira na pravnu formu naših ugovornih partnera, obrađujemo podatke o kontakt osobama koje deluju za kupca.

Molimo vas da informacije o zaštiti podataka budu dostupne licima u vašoj organizaciji koja su uključena u poslovni odnos sa nama (“kontakt osobe“)

Osnovni podaci: Obrađujemo određene opšte podatke o našim kupcima i osobama za kontakt, kao i o poslovnom odnosu sa nama, kolektivno “osnovni podaci”. Osnovni podaci uključuju

 1. bilo koje informacije koje nam se pružaju prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili koje smo tražili od naših kupaca ili kontakt osobe (npr. ime, adresa i drugi podaci za kontakt;
 2. bilo koje informacije koje smo sakupljali i obradili u vezi sa uspostavljanjem poslovnog odnosa (npr. detalji zaključenih ugovora)

Podaci o učinku: Obrađujemo lične podatke prikupljene tokom poslovnog odnosa, a koje nisu samo ažuriranje osnovnih podataka, i koje nazivamo “podaci o učinku”. Podaci o učinku uključuju

 1. Informacije o izvršavanju ugovornih obaveza naših kupaca na osnovu zaključenih ugovora;
 2. Informacije o obavljanju ugovornih obaveza od strane nas na osnovu zaključenih ugovora;
 3. Informacije koje pruža klijent ili kontakt osoba u toku našeg poslovnog odnosa, bilo da je aktivno ili na naš zahtev;
 4. lični podaci koji nam se pružaju u toku našeg poslovnog odnosa od strane našeg kupca, kontakt osobe ili trećih lica;

U meri u kojoj to dozvoljava zakon, gore navedenim osnovnim i podacima o učinku možemo dodati lične podatke koje pružaju treća lica. Takvi podaci mogu uključivati informacije o komercijalnom položaju/rejtingu naših potrošača ako je potrebno za procenu finansijskih rizika (npr. Kašnjenja u plaćanju)

Za koje svrhe i na kojoj zakonskoj osnovi obrađujemo vaše lične podatke?

Obrađujemo osnovne podatke, podatke o učinku i podatke o korišćenju za obavlјanje ugovornih odnosa sa našim kupcima ili za pred-ugovorne mere na osnovu člana 6 stav 1 b) OUZP. Bez obzira na pravnu formu naših klijenata, obrađujemo osnovne podatke i podatke o učinku koji se odnose na jednu ili više kontakt osoba u svrhu našeg opravdanog interesovanja za obavlјanje poslovnog odnosa na osnovu člana 6 stav 1 f) OUZP.

Mi možemo obrađivati osnovne podatke, podatke o učinku i podatke korišćenju i za usklađivanje sa zakonskim obavezama na koje smo obavezani; ova obrada se zasniva na članu 6 stav 1 c) OUZP. Zakonske obaveze mogu posebno obuhvatiti obavezno obelodanjivanje ličnih podataka (poreskim) organima.

U meri u kojoj je potrebno, obrađujemo lične podatke (pored obrade u svrhu poslovnog odnosa ili usklađivanja sa zakonskim obavezama) u svrhu naših opravdanih interesa ili opravdanih interesa treće strane na osnovu člana 6 stav 1 f) OUZP. Opravdan interes može uključivati

 • grupne procese za interno administriranje podataka o klijentima
 • podnošenje ili odbrana od tužbi i postupaka
 • prevencija i istraga krivičnih dela
 • održavanje sigurnosti za naše sisteme informacionih tehnologija
 • održavanje sigurnosti naših objekata i infrastrukture
 • upravljanje i dalji razvoj naših poslovnih aktivnosti uključujući upravljanje rizicima

Ako fizičkom licu pružimo mogućnost da izjavi saglasnost za obradu ličnih podataka, obrađujemo lične podatke koji su obuhvaćeni saglasnošću za svrhe navedene u takvoj saglasnosti na osnovu člana 6 stav 1 a) OUZP.

Imajte na umu da

 • deklaracija o pristanku je dobrovoljna,
 • nedavanje saglasnosti ili povlačenje saglasnosti može, ipak, imati posledice i obavestićemo vas o takvim posledicama pre nego što dobijete mogućnost da date svoju saglasnost;
 • saglasnost može biti povučena u bilo kom trenutku sa važenjem u budućnosti, npr. putem obaveštavanja putem pošte, faksa i e-pošte koristeći informacije o kontaktu navedenim na prvoj stranici ovog obaveštenja o zaštiti podataka;

Da li postoji obaveza pružanja ličnih podataka?

Pružanje osnovnih podataka i podataka o učinku navedenih u odeljku II gore je neophodno za zaključenje i održavanje poslovnog odnosa sa nama, osim ako nije drugačije naznačeno pre ili pri prikupljanju podataka. Bez pružanja ovih podataka, nismo u mogućnosti da zaključimo i održavamo poslovni odnos sa vama.

Ako sakupimo dodatne podatke, mi ćemo navesti da li je pružanje takvih informacija zasnovano na zakonskoj ili ugovornoj obavezi ili je neophodno za izvršenje ugovora. Obično naznačimo koje informacije se mogu dobrovoljno dostaviti i niti su zasnovane na zakonskoj ili ugovornoj obavezi niti su neophodne u svrhu sporazuma.

Ko ima pristup ličnim podacima?

Lični podaci obično se obrađuju unutar naše kompanije. U zavisnosti od kategorija ličnih podataka, samo određeni departmani/ organizacione jedinice imaju pristup vašim ličnim podacima. Ovakve jedinice obuhvataju posebno Odeljenje prodaje i – ako se podaci obrađuju putem naše IT infrastrukture – takođe i naše IT odeljenje. Na osnovu koncepta upravljanja ulogom/pravima, pristup ličnim podacima je ograničen na funkcije i stepen potreban za svrhu obrade.

Ako i do mere dozvoljene zakonom, možemo preneti vaše lične podatke na primaoca izvan naše kompanije. Takvi eksterni primaoci mogu uključivati

 • pridružene kompanije unutar Xella grupe, kojima možemo preneti lične podatke zbog potreba unutrašnje administracija podataka o zaposlenom;
 • pružaoce usluga koji – na osnovu zasebnih ugovora sa nama – pružaju određene usluge koje mogu uključivati i obradu ličnih podataka, kao i odobrene podugovarače naših pružalaca usluga;
 • privatne ili javne organe, u meri u kojoj smo dužni preneti vaše lične podatke na osnovu naše zakonske obaveze;

Da li koristimo automatizovano odlučivanje?

Tokom poslovnog odnosa generalno ne koristimo automatizovano odlučivanje (uklјučujući profilisanje) u smislu člana 22. OUZP. Ukoliko se u budućnosti primenjuju ovakvi procesi, subjekti podataka ćemo obavestiti odvojeno u skladu sa važećim zakonskim odredbama.]

Da li se podaci prenose u zemlјe izvan EU/EEA?

Lični podaci se obrađuju samo u okviru Evropske unije ili Evropskog ekonomskog područja; mi ne nameravamo preneti lične podatke u neke druge zemlјe (“treće zemlјe”).

Koliko dugo su vaši podaci uskladišteni?

Mi obično čuvamo lične podatke sve dok imamo opravdani interes za zadržavanje takvih podataka i tamo ne prevladavaju interesi u suzdržavanju od dalјe obrade.

Čak i bez opravdanog interesa, možemo nastaviti sa čuvanjem podataka ako postoji zakonska obaveza (npr. pridržavanje zakonskih obaveza zadržavanja). Mi brišemo  lične podatke čak i bez radnje subjekta podataka čim dalje zadržavanje više nije potrebno za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako dalje zadržavanje nije drugačije dozvoljeno zakonom.

Generalno, osnovni podaci i dodatni podaci prikupljeni u toku poslovnog odnosa barem do kraja odgovarajućeg poslovnog odnosa. Podaci se brišu u svakom slučaju ako su ciljevi za sakupljanje ili obradu postignuti. Ovaj trenutak može biti nakon završetka vašeg poslovnog odnosa sa nama. Ako se lični podaci moraju sačuvati zbog poštovanja zakonske obaveze, takvi podaci se zadržavaju do kraja odgovarajućeg perioda zadržavanja. Ako se lični podaci obrađuju samo zbog usklađivanja sa zakonskom obavezom zadržavanja, pristup takvim podacima je obično ograničen, tako da su podaci dostupni samo ako je potrebno u svrhu zadržavanja.

Koja su prava subjekata podataka?

Subjekt podataka može

 • zahtevati pristup svojim ličnim podacima, član 15 OUZP;
 • zatražiti ispravljanje netačnih ličnih podataka, član 16 OUZP;
 • zatražiti brisanje svojih ličnih podataka, član 17 OUZP;
 • zahtevati ograničenje obrade svojih ličnih podataka, član 18 OUZP;
 • iskoristiti pravo na prenosivost podataka, član 20 OUZP;
 • uložiti prigovor na obradu svojih ličnih podataka, član 21 OUZP.

Navedena prava mogu biti primenjena na nas, na primer, davanjem obaveštenja nama putem kontakt podataka navedenih na prvoj stranici ovih informacija o zaštiti podataka.

U slučaju dodatnih pitanja, subjekt podataka može se obratiti i našem službeniku za zaštitu podataka putem imejl adrese: petar.sulejic@xella.com.

Osim toga, subjekt podataka ima pravo da podnese prigovor u vezi sa rukovanjem ličnim podacima nadležnom nadzornom organu, član 77. OUZP.