Top

zidanje

Za zidanje Ytong zida koristi se Ytong beli tankoslojni malter. Zbog povećanja seizmičke stabilnosti objekta, tankoslojni malter se nanosi kako na horizontalne, tako i na vertikalne dodirne površine (spojnice). Ytong tankoslojni malter se nanosi na Ytong elemente pomoću nazubljene Ytong lopatice u debljini 2-3 mm. Površina Ytong elemenata mora biti cista, čvrsta i ravna. Ovako tanak sloj maltera omogućava formiranje idealnog sloja između dva bloka čime se sprečava veći gubitak toplote tokom eksploatacije.

Tankoslojni malter se nanosi na zid u dužini cca. 2 m, čime se ostvaruje maksimalan radni učinak. Zidanje se obavlja pri temperaturi od 0°C do +25°C. U slučaju suvog i toplog vremena, preporučuje se kvašenje Ytong blokova. Za temperature ispod 0°C, Ytong tankoslojni malter pripremiti uz dodatne aditive koji se primenjuju za zimske uslove (Sika 4a) i pridržavati se opštih preporuka za rad u zimskim uslovima.

Vertikalna dodirna površina (spojnica), namaže se tankoslojnim malterom po celoj površini. Tom premazanom površinom se postiže maksimalno spajanje elemenata. Na vertikalnim spojnicama, minimalna debljina maltera iznosi takođe 2-3 mm. Tokom zidanja, za svaki red se mora kontrolisati vertikalnost i horizontalnost zida pomoću libele. Horizontalnom kontrolom se postiže ravnost u podužnom pravcu zida.

Moguće neravnine moraju se odmah otkloniti. Svaka nepopravljena greška, prouzrokovaće neravnu površinu zida, a time povećati potrošnju Ytong tankoslojnog maltera, te smanjiti termoizolacione karakteristike zida.

Popunjavanje zidova postiže se umetanjem komada koji se jednostavno i brzo režu Ytong alatom: ručnom, električnom ili stabilnom kružnom testerom. Naravno, pre umetanja komada blokova, horizontalne i vertikalne spojnice moraju se namazati tankoslojnim malterom.

Na mestima uglova ili ukrštanja nosećih zidova, izrađuju se vertikalni serklaži. Ugaoni blokovi se nataknu na već postavljeni armaturni koš, ili se isti postavlja u vertikalni otvor tek pošto je zid ozidan. Ako je kvadratni otvor, na bloku sa spoljne strane MORA se postaviti dodatnih 1-5 cm termoizolacije. Vertikalni otvor se zatim popunjava betonom granulacije 0-16 mm, a sve prema projektu. U slučaju kružnih preseka u otvor se ne postavlja dodatna termoizolacija, jer sam Ytong materijal svojim termičkim karakteristikama sprečava pojavu termo mostova.

Kvalitetan objekat je rezultat kvalitetnog zidanja. Ozidane površine moraju se očistiti od viška tankoslojnog maltera posle svaka tri reda. Nepopunjene fuge ili veći otvori se “dersuju” smesom Ytong praha ostalog prilikom rezanja bloka i tankoslojnog maltera.

U postupku zidanja mogu se na površini zida (horizontalnoj fugi) pojaviti neravnine, tj. razlike u nivelaciji bloka u odnosu na susedni blok. U tom slučaju neravnine se moraju odstraniti Ytong strugalicom. Isti postupak struganja primeniti i na vertikalnim (bočnim) stranama zida.

Ytong blokovi pre ugradnje moraju biti čisti; neodstranjeni pesak će prouzrokovati neravninu na zidu. Zato se blokovi pre nanošenja Ytong tankoslojnog belog maltera moraju otprašiti četkom i pri visokim temperaturama blago nakvasiti vodom. Time se postiže optimalan nanos maltera.